جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 شيريني پزي 1396/11/101396/12/0810966مونث 29-50خيابان کوچه باغ کتابخانه و قرائتخانه شهداي کوچه باغ 34433853
2 برگزاري رايگان کلاس خوشنويسي 1396/12/011396/12/2810961مختلط9-46 قره آغاج اداره کتابخانه عمومي 52724358
3 برگزاري کلاس خوشنويسي به صورت رايگان 1380/12/011396/12/2810960مختلط8-46 قرهآغاج -اداره کتابخانه عمومي 52724358
4 قران 82 1396/11/161396/12/2610959مونث 22-50خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
5 قران 81 1396/11/041396/12/1410958مونث 20-50خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
6 قران 80 1396/10/301396/12/0910957مونث 24-50خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
7 قران79 1396/10/231396/12/0210956مونث 24-50خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
8 قران 78 1396/10/271396/12/0710955مونث 22-49خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
9 قران77 1396/10/211396/12/0510954مونث 23-50خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
10 قران 76 1396/10/191396/12/0310953مونث 22-50خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
1234567...