جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 آغاز مرحله چهارم طرح تفکيک از مبدا و مراجعه به کوي بهارستان گلشهر 1395/12/241395/12/242مختلط9-50 انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
2 برگزاري کارگاه آموزشي مقابله با حوادث و خطرات چهارشنبه سوري 1395/12/191395/12/1921مختلط10-30انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
3 بازديد دانش آموزان نمونه دولتي شهيد مسافري از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/211395/12/212مذکر 11-13انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
4 بازديد دانش آموزان دبستان قمربني هاشم از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/221395/12/222مونث 8-9 انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
5 بازديد دانش آموزان مدرسه مرداني آذر از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/221395/12/222مونث 14-16انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
6 برگزاري کارگاه آموزشي مقابله با خطرات چهارشنبه سوري 1395/12/181395/12/182مذکر 15-16انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
7 برگزاري کارگاه آموزشي شيريني و شکلات عيد در خانه فرهنگ و سلامت گلريز 1395/12/171395/12/172مونث 17-45انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
8 برگزاري کارگاه آموزشي مقابله با حوادث و خطرات چهارشنبه سوري 1395/12/171395/12/172مذکر 11-14انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
9 برگزاري کارگاه آموزشي مقابله با حوادث و خطرات چهارشنبه سوري 1395/12/161395/12/162مونث 15-17انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
10 برگزاري کارگاه آموزشي مصرف صحيح آب در خانه تکاني ايام عيد 1395/12/161395/12/162مونث 12-45انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117