جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 تقويتي رياضي 1397/04/021397/06/2519584مذکر 10-20خ چ راه ابوريحان روبروي شهرداري مرکز کميته امداد امام خميني 34786738
2 برگزاري جلسه سوم کارگاه تاثير اخلاق در کارکرد تحکيم خانواده 1397/03/101397/03/1019583مختلط20-50اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
3 كارگاه پخش فيلم 1397/07/041397/07/0419582مونث 24-50خيابان آخوني 34438344
4 طرح ضيافت 1397/03/201397/04/0519580مختلط20-50اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
5 دوره آموزشي مستعدين اشتغال 1397/04/071397/04/0719576مونث 19-50شهرستان ورزقان خيابان امام فلکه بسيج کميته امداد 44552014
6 رياضي دوم 1397/03/291397/06/3119574مختلط8-8 قراملک انتهاي خ فرش آباد جنب بهداري 32867787
7 رياضي ششم 1397/03/291397/06/3119571مختلط12-12قراملک انتهاي خ فرش آباد جنب بهداري 32867787
8 رياضي پنجم 1397/03/291397/06/3119570مختلط11-11قراملک انتهاي خ فرش آباد جنب بهداري 32867787
9 رياضي چهارم 1397/03/291397/06/3119569مختلط10-10قراملک انتهاي خ فرش آباد جنب بهداري 32867787
10 املاء 1397/03/291397/06/1519568مذکر 7-10 قراملک انتهاي خ فرش آباد جنب بهداري 32867787
1234567...