جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 نمايشگاه صنايع دستي معلولين به مناسبت هفته جهاني معلولين 1395/09/131395/09/1527مونث 7-50 تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882
2 قصه گويي به دانش آموزان مهد کودک آرام 1395/09/281395/09/281مختلط7-7 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
3 بازديد دانش آموزان مهد آرام از کتابخانه 1395/09/201395/09/202مختلط7-7 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
4 آموزش هنر نقاشي و کاردستي به کودکان مهد کودک صدگل 1395/08/261395/08/262مختلط7-7 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
5 آموزش هنر نقاشي و کاردستي به کودکان مهد کودک 1395/08/251395/08/252مختلط7-7 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
6 قصه گويي خلاقانه و داستان سازي در کتابخانه 1395/08/221395/08/222مختلط7-7 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
7 آموزش کاردستي 1395/08/191395/08/192مذکر 7-12 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
8 مسابقه نقاشي کودکان عاشورايي 1395/08/161395/08/3050مختلط7-15 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
9 بازديد مدارس خضرا و نمونه دولتي فاطميه 1395/08/241395/08/243مونث 12-15آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111
10 قصه گويي 1395/08/221395/08/221مختلط7-7 آذرشهر ـ اول شهرک وليعصر ـ جنب پارک وليعصر ـ کتابخانه شهداي فرهنگي 34230111