جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 پخش شيريني به مناسبت ع8يد قربان در شهرداري منطقه 10تبريز 1395/06/211395/06/212مختلط20-50رضوانشهر شهرداري منطقه 10 32372420
2 نقاشي خردسال ترم پاييز95 1395/07/151395/09/301مختلط7-7 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
3 کارگاه داستان زمستان 95 1395/09/291395/12/232مونث 13-16تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
4 کاريکاتور پاييز ترم 1 95 1395/07/151395/09/151مونث 10-12تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
5 پرورش خلاقيت ترم 2 زمستان 1395/10/151395/12/251مختلط7-7 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
6 پرورش خلاقيت ترم 1 زمستان 1395/10/011395/12/151مختلط7-7 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
7 موسيقي پاييز 95 1395/07/151395/09/301مختلط7-8 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
8 پرورش خلاقيت پاييز 95 1395/07/011395/09/301مختلط7-7 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
9 رباتيک پاييز 95 1395/07/011395/09/302مذکر 9-12 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
10 گراميداشت روز بسيج جامعه پزشکي 1395/12/181395/12/184مختلط19-34تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233