جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدت (ساعت)جنسیترده ی سنیآدرستماس
1 بحث آزاد پسران 1396/01/151396/06/312مذکر 10-16تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
2 بحث آزاد دختران 1396/01/151396/06/312مونث 12-16تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
3 معرفي وقايع و ايام پسران 1396/01/151396/06/311مذکر 7-16 تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
4 معرفي وقايع و ايام دختران 1396/01/151396/06/311مونث 7-16 تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
5 فعاليتهاي اسلامي پسران 1396/01/151396/06/312مذکر 7-16 تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
6 فعاليتهاي اسلامي دختران 1396/01/151396/06/312مونث 7-16 تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
7 کارگاه داستان پسران 1396/01/151396/06/312مذکر 12-16تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
8 کارگاه داستان دختران 1396/01/151396/06/312مونث 12-16تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
9 معرفي مشاغل 1396/01/151396/06/311مختلط7-16 تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
10 بازي و سرگرمي پسران 1396/01/151396/06/311مذکر 7-16 تبريز، شهرک امام، انتهاي بازارچه، روبروي نان ماشيني 32893566
1234567...