جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 بازيگري کودک پسر 1396/04/141396/06/151955مذکر 9-11 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
2 بازيگري کودک دختر 1396/04/141396/06/141954مونث 9-11 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
3 بازيگري نوجوان دختر 1 1396/04/141396/06/141953مونث 13-16تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
4 آشنايي با مباني فيلم سازي 1396/04/271396/06/271952مذکر 10-13تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
5 موسيقي کودک 1396/04/151396/06/141951مختلط8-9 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
6 قرآن کودک دختر 1396/04/151396/06/151950مونث 9-12 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
7 نقاشي 7 و 8 ساله پسر 1396/04/151396/06/151949مذکر 7-8 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
8 نقاشي 9و 10 و 11 ساله پسر 1396/04/121396/06/121948مذکر 9-11 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
9 نقاشي خردسال 3 1396/04/151396/06/181947مختلط7-7 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
10 نقاشي خردسال 2 1396/04/151396/06/151946مختلط7-7 تبريز چهارراه لاله، خيابان لاله، انتهاي بلوار فروردين، پشت کتابخانه مرکزي، داخل پارک 34412985
1234567...