جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 آمادگي جسماني و بدنسازي بانوان- 6 اسفند96 1396/12/061396/12/0610934مونث 25-45کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
2 آمادگي جسماني و بدنسازي بانوان- 3 اسفند96 1396/12/031396/12/0310933مونث 20-45کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
3 ورزش کاراته بانوان- 22 اسفند96 1396/12/221396/12/2210932مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
4 ورزش کاراته بانوان-20 اسفند96 1396/12/201396/12/2010931مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
5 ورزش کاراته بانوان-17 اسفند96 1396/12/171396/12/1710930مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
6 ورزش کاراته بانوان- 15 اسفند 96 1396/12/151396/12/1510929مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
7 ورزش کاراته بانوان-13 اسفند96 1396/12/131396/12/1310928مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
8 ورزش کاراته بانوان- 10 اسفند96 1396/12/101396/12/1010927مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
9 ورزش کاراته بانوان- 8 اسفند96 1396/12/081396/12/0810926مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
10 ورزش کاراته بانوان-6 اسفند96 1396/12/061396/12/0610924مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
1234567...