اهداف پورتال

   انجام فعالیت های سالم در اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و جوانان و خانواده ها
   تقویت روحیه شادی و نشاط و امید به آینده در جامعه بالاخص جوانان
   افزایش سهم هزینه برنامه های فراغتی در سبد اقتصادی خانواده
   ایجاد تنوع و خلاقیت در برنامه های فراغتی
   اطلاع رسانی در جهت بهره مندی مردم از امکانات برنامه های فراغتی
   سعی در اقزایش نسبت برنامه های فراغتی فعال به غیر فعال
   ایجاد انگیزه در جهت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در برنامه های فراغتی
   ایجاد فضای مجازی مناسب جهت استفاده جوانان از نظرات همدیگر در نحوه گذراندن اوقات فراغت
   معرفی برنامه های کم هزینه غنی سازی اوقات فراغت به خانواده ها
   تقویت نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت

شرح وظایف

 - نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت های فراغتی استان
 - اجرای طرحها و برنامه های مصوب فراغتی
 - نظارت بر چگونگی اجرای دوره های فراغتی توسط ایستگاه های فراغتی .
 - رسیدگی به شکایات مطرح شده در باب ایستگاه های برگزار کننده فراغتی .
 - بررسی انتقادات و پیشنهادات و ایده های فراغتی جدید .