• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  36458معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 10012-501401/05/26 مختلط1401/05/26
  36457آموزش اوريگامي گل لاله فعاليت هاي فرهنگي و هنري رقيه ميرزاپور کتابخانه عمومي شهيد بهشتي مرند 107-14 1401/09/090 مختلط1401/09/09
  36456معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 10012-501401/05/12 مختلط1401/05/12
  36455مناسبتي:محرم کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 1007-50 1401/05/11 مختلط1401/05/11
  36454نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 10007-50 1401/05/09 مختلط1401/05/31
  36453نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 1007-50 1401/05/30 مختلط1401/05/30
  36452نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 1007-50 1401/05/20 مختلط1401/05/20
  36451نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 1007-50 1401/05/13 مختلط1401/05/13
  36450نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 1007-17 1401/05/17 مختلط1401/05/17
  36449معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 10011-501401/05/16 مختلط1401/05/16
  36448مناسبتي: عيد غدير کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 1007-50 1401/04/30 مختلط1401/04/30
  36447نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه خديجه غلامي کتابخانه شهيدرجايي 10017-501401/05/03 مختلط1401/05/03
  1234567...