• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام

  معرفي کتاب

  بازه سنی :20 الی 55 سال
  مدرس دوره :زکيه نگاهي
  مرکز برگزاری :کتابخانه شهيدمدني
  ثبت نام

  معرفي کتاب

  بازه سنی :12 الی 15 سال
  مدرس دوره :زکيه نگاهي
  مرکز برگزاری :کتابخانه شهيدمدني
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام

  قصه گويي

  بازه سنی :7 الی 9 سال
  مدرس دوره :معصومه وليپور
  مرکز برگزاری :کتابخانه شهيدمدني
  ثبت نام

  معرفي کتاب

  بازه سنی :15 الی 20 سال
  مدرس دوره :زکيه نگاهي
  مرکز برگزاری :کتابخانه شهيدمدني
  ثبت نام
  ثبت نام
  59908کارگاه احکام بانوان فعاليت هاي فرهنگي و هنري خانم کلاهي شهرداري منطقه ده 5020-701402/12/12 مونث 1402/12/12
  59907کارگاه مطالعه کتابخانه بيضايي 12 اسفند 1402 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي تبريز کتابخانه شهيد بيضايي 3215-701402/12/12 مونث 1402/12/12
  59903کارگاه مطالعه و کتابخواني 12 اسفند ماه 1402 کتابخواني و مطالعه مديريت فرهنگي اجتماعي منطقه دو کتابخانه بهشتي 5015-701402/12/12 مختلط1402/12/12
  59895معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه معصومه وليپور کتابخانه شهيدمدني 3515-601402/12/100 مختلط1402/12/10
  59894معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه زکيه نگاهي کتابخانه شهيدمدني 3020-551402/12/090 مختلط1402/12/09
  59893معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه زکيه نگاهي کتابخانه شهيدمدني 2512-151402/12/070 مختلط1402/12/07
  59892معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه آمنه ميرجوادزاده کتابخانه شهيدمدني 2520-501402/12/060 مختلط1402/12/06
  59891جشن شعبانيه فعاليت هاي فرهنگي و هنري معصومه وليپور کتابخانه شهيدمدني 1007-12 1402/12/050 مونث 1402/12/05
  59890معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه آمنه ميرجوادزاده کتابخانه شهيدمدني 2518-401402/12/050 مختلط1402/12/05
  59889قصه گويي کتابخواني و مطالعه معصومه وليپور کتابخانه شهيدمدني 1007-9 1402/12/050 مونث 1402/12/05
  59888معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه زکيه نگاهي کتابخانه شهيدمدني 515-201402/12/020 مونث 1402/12/02
  59887معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه معصومه وليپور کتابخانه شهيدمدني 1015-201402/12/010 مذکر 1402/12/01
  1234567...